Ibharampur Krishnacharya(Appavaru)

Ibharampur Krishnacharya(Appavaru)
Hari Sarvothama Vayu Jivothama Pujyaya raghavendraya Satyadharma ratayacha Bhajatam kalpa vrukshaya namatam kamadenava Srirama charana dwandwa vardhi chandodayopama Sri Krishna pujanirataha krushnomam Sarvadhavatu Ibharampur…