ஹயக்ரீவ சம்பத ஸ்தோத்ர (Lord Hayagriiva Sampada Stotra)

ஹயக்ரீவ சம்பத ஸ்தோத்ர (Lord Hayagriiva Sampada Stotra)

ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி வாதினம் நரம் முஞ்சந்தி பாபானி தரித்ரமிவ யோஷித் ||1||
ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி யோ வதேத்! தஸ்ய நிஸரதெ வாணீ ஜக்னு கண்யாப்ரவகாவட் ||2||
ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி யோ த்வனி விஷோப்தே ச வைகுண்ட கவாடோத்க தனக்ஷமா ||3||
ஸ்லோகற்றயமிடம் புண்யம் ஹயக்ரீவபடாந்கித | வாதிராஜயதிப்ரோக்டம் பததாம் சம்பதாம் பதம் ||4||

Meaning: One’s sins get destroyed, who keeps chanting hayagriiva, hayagriiva, hayagriiva One’s speech flows fluently like the pure river Ganges, who keeps chanting hayagriiva, hayagriiva, hayagriiva The sound which is embelished by the hayagriiva, hayagriiva, hayagriiva sound, opens the door of Vaikuntha, the Lord Vishnu’s abode!!

||Hare Srinivasa||

About The Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *