Sri Sri Narahari Tirtha

Sri Sri Narahari Tirtha
||Hari Sarvothama Vayu Jivothama|| ||Sri Narahari Tirtha Gurubyo Namaha|| ||Sri Raghavendra Tirtha Gurubyo Namaha|| Charama Sloka: || sasItAmUlarAmArchA koshe gajapateH sthitA | yenAnItA namastasmai…